Oferty pracy

Od podinspektora do głównego specjalisty w departamencie europejskiego funduszu społecznego

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do głównego specjalisty w departamencie europejskiego funduszu społecznego
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/3564
OBOWIĄZKI:
Przygotowanie deklaracji wydatków IZ w ramach EFS, nadzorowanie prawidłowej realizacji Projektu Pomocy Technicznej wdrażanego w zakresie Osi Priorytetowej 12 w oparciu o decyzję o dofinansowanie projektu, prawo krajowe, unijne.Przeprowadzanie weryfikacji formalnej, rachunkowej i merytorycznej wniosków beneficjenta o płatność w ramach Projektu Pomocy Technicznej w zakresie Osi Priorytetowej 12 oraz działania z tym związane, w tym kontrolę na dokumentach w przypadku wniosków o płatność końcową, opiniowanie zmian w projekcie powstałych w trakcie jego realizacji zgodnie z decyzją o dofinansowanie projektu, współpraca z DPR oraz z innymi referatami DEFS przy sporządzeniu przez DPR deklaracji zarządczej w ramach RPO WP w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS. Wprowadzanie danych do SL 2014 i innych baz danych, współuczestniczenie w aktualizacji instrukcji wykonawczych w zakresie zadań Referatu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe z dziedziny nauk społecznych, humanistycznych lub ścisłych, min. półroczne doświadczenie zawodowe, znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, w szczególności Osi współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, znajomość ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, znajomość ustawy o samorządzie województwa, dobra znajomość obsługi komputera MS Office, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych."

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty