Oferty pracy

Od podinspektora do głównego specjalisty w departamencie europejskiego funduszu społecznego

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do głównego specjalisty w departamencie europejskiego funduszu społecznego
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/0820
OBOWIĄZKI:
Przygotowywanie rozstrzygnięć protestów wnoszonych przez wnioskodawców na kolejnych etapach oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020, opracowywanie we współpracy z właściwymi referatami DEFS oraz departamentami UMWP dokumentów wykonawczych do RPO w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS oraz ich zmiany. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45-15:45.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), humanistyczne


Wymagania inne:

znajomość celów, struktury i zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, w szczególności dot. Osi współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, znajomość ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), bardzo dobra komunikacja pisemna, umiejętność redagowania obszernych wypowiedzi pisemnych, umiejętności analityczne, znajomość ustawy o samorządzie województwa, dobra znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point itp.), brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty