Oferty pracy

Od doradcy zawodowego-stażysty do doradcy zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
Od doradcy zawodowego-stażysty do doradcy zawodowego
Miejsce pracy: Starogard Gdański
Numer: StPr/21/0179
OBOWIĄZKI:
1. Realizację poradnictwa zawodowego poprzez:a) Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także w przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.b) Udzielanie pracodawcom pomocy:- w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,- we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.2. Świadczenie poradnictwa zawodowego w formie:a) porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim lub na odległość kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy,b) porady grupowej,c) szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego przez powiatowe urzędy pracy,d) informacji zawodowej. Okres zatrudnienia:od: 01 kwietnia 2021 rok do: 31 marca 2022 r.W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania konieczne:Wykształcenie: Wyższe.Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Posiadanie nieposzlakowanej opinii.Znajomość ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Znajomość rozporządzenia z dnia 14 maja 2014 roku Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności znajomość obsługi programów tj. edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny.Umiejętność śledzenia zmian w przepisach prawnych.Wymagania pożądane:Staż pracy w zakresie poradnictwa zawodowego.Sumienność oraz zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych obowiązków.Umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.Umiejętność radzenia sobie ze stresem.Umiejętność skutecznego przekazywania informacji oraz łatwość w precyzowaniu wypowiedzi.Predyspozycje do samokształcenia.

Miejsce pracy:

Starogard Gdański


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie GdańskimZobacz podobne oferty