Oferty pracy

Nauczyciel psycholog

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Nauczyciel psycholog
Miejsce pracy: Łęczyce
Numer: StPr/21/2113
OBOWIĄZKI:
1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dot. uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej4. wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów5. rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych6. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb7. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb8. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilatyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców9. działanie na rzecz, zorganizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej10. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania11. wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki12. diagnozowanie dojrzałości szkolnej ("0")13. udział w opracowywaniu programów profilaktyki14. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami15. ścisła współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Wejherowie, a także z innymi poradniami w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach16. współpraca we wszystkich sprawach z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi17. przedstawienie rocznego planu pracy (lub na każdy okres)18. możliwość wykonywania innych poleceń dyrektora szkoły
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: psychologia
Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne

Miejsce pracy:

Łęczyce


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 949 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w WejherowieZobacz podobne oferty