Oferty pracy

Nadinspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Nadinspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 113837

Warunki pracy


 • praca w terenie,

 • szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),

 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,

 • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,

 • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,

 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,

 • częste podróże do miejsc (pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą), które mogą być nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydaje decyzje z upoważnienia Dyrektora Urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami,
 • analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • opracowuje, w rocznym horyzoncie czasowym, projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i odpowiednią ewidencję w celu właściwego dokumentowania pracy Urzędu,
 • nadzoruje prowadzone akcje ratownicze, w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu,
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje i przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania projektów decyzji Dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo otworowe lub wiertnictwo lub wyższe o profilu geologicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat w otworowych zakładach górniczych lub w zakładach wykonujących roboty geologiczne techniką wiertniczą jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej, wiertniczej lub geologicznej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności górnictwo otworowe, wiertnictwo lub geologicznej lub w jednostkach naukowo badawczych w zakresie specjalności górnictwo otworowe lub wiertnictwo.
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu o specjalności górniczej, geologicznej lub wiertniczej, w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi lub wykonywanie czynności w wyższym dozorze ruchu o specjalności geologicznej lub wiertniczej, w zakładach wykonujących roboty geologiczne techniką wiertniczą
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, przepisów dot. ochrony radiologicznej
 • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje Kierownika ruchu zakładu górniczego w zakładach wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi lub Kwalifikacje Kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne


Zobacz podobne oferty