Oferty pracy

Młodszy inspektor zakładów górniczych

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 132299

Warunki pracy

Charakter stanowiska związany jest z przeprowadzaniem kontroli zakładów górniczych: • praca częściowo w terenie,
 • kontakt z klientem,
 • szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),
 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą.

Sposób wykonywania zadań: • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
 • podróże do zakładów górniczych i rejonów objętych kontrolą, które mogą być nieprzystosowane dla osób ze niepełnosprawnością narządów ruchu.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami.
 • Analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • Współdziała z innymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej, w celu przygotowania projektu stanowiska dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Prowadzi sprawy związane z udostępnianiem danych i materiałów dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie, w celu realizacji zadań dyrektora Urzędu tym zakresie.
 • Opracowuje, w rocznym horyzoncie czasowy, projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ich ewidencję , w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, kształtowania środowiska, geologii, biologii
lub chemii.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa.
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi.
 • Znajomość Prawa ochrony środowiska i przepisów ochrony środowiska w zakresie zadań realizowanych przez Urząd.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Skuteczna komunikacja, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty