Oferty pracy

Mechanik urządzeń przemysłowych


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

poszukuje pracownika na stanowisko
Mechanik urządzeń przemysłowych
Miejsce pracy: Dębogórze
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • dokonywanie przeglądów, konserwacji oraz napraw maszyn i urządzeń w zakresie mechanicznym, w tym:
  • usuwania awarii, lokalizacji usterek i nieprawidłowości w działaniu,
  • demontaż i montaż maszyn i urządzeń,
  • uruchamiania i rozruchu maszyn i urządzeń po remontach lub dłuższych postojach.
 • zgłaszanie potrzeb remontowych oraz konserwowanie i zabezpieczanie sprzętu.
Od kandydata oczekujemy:
 • wykształcenia zawodowego, preferujemy średnie techniczne, pożądane mechaniczne lub mechaniczne ze specjalnością obróbka skrawaniem,
 • prawo jazdy kat. „B”.
Preferujemy kandydatów posiadających:
 • znajomość zagadnień z zakresu mechaniki ogólnej,
 • umiejętność czytania dokumentacji techniczno-ruchowej (schematy techniczne) oraz rysunków technicznych maszynowych,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata pracy,
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (grupa II, III),
 • umiejętności obsługi tokarki i frezarki,
 • uprawnienia spawalnicze (elektroda, MIG MAG).
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • stabilne zatrudnienie,
 • pakiet socjalny,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • benefity,
 • przyjazną atmosferę pracy.
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdynia, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, zwana dalej „Spółką”.

W jakim celu i na jakiej podstawie Spółka będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko
Mechanik urządzeń przemysłowych

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Spółki przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu przetwarzania.

Spółka będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Spółka będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Spółka będzie przetwarzać dane?

Dane osobowe przetwarzane są jedynie na potrzebę tego kontaktu i jeśli nie będzie Pani/Pan zainteresowany/a nawiązaniem współpracy ze Spółką i nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich podczas przyszłych procesów rekrutacji, to dane osobowe zostaną usunięte po upływie 1 roku po zakończeniu bieżącej rekrutacji. Jeśli Pani/Pan wyrazi taką zgodę, dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę do czasu wycofania tej zgody.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:Inspektor Ochrony Danych:
Łukasz Jasiński, e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul Witomińska 29, 81-311 Gdynia.