Oferty pracy

Kurator zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku
Kurator zawodowy
Miejsce pracy: Lębork
Numer: StPr/24/0598
OBOWIĄZKI:
.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)


Wymagania inne:

-Posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;- nieskazitelny charakter;- zdolność ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego;- posiadanie tytułu zawodowego: magistra uzyskanego po ukończeniu studiów na kierunku psychologia lub prawo lub na kierunku związanym z kształceniem w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa lub magistra, magistra inżynieraalbo równorzędnego - uzyskanego po ukończeniu studiów na innym kierunku i ukończenie studiów podyplomowych w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa;- odbycie aplikacji kuratorskiej;-zdanie egzaminu kuratorskiegoWymagane dokumenty:1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku zawodowego kuratora sądowego skierowany doPrezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z podaniem oznaczenia konkursu oraz wskazaniem formy kontaktu;2. życiorys i informacja o przebiegu pracy zawodowej;3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na wymaganych kierunkach i uzyskaniu tytułumagistra;5. dokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kuratorskiego;6. akt mianowania na kuratora zawodowego;7. akt mianowania na aktualnie posiadany stopień służbowy wymieniony w art. 7 ustawyo kuratorach sądowych;8. pisemna opinia o kandydacie sporządzona przez kuratora okręgowego z sądu okręgowego,w którym kandydat aktualnie jest zatrudniony w charakterze kuratora zawodowego lub ostatniopracował jako kurator zawodowy (w przypadku osób aktualnie wykonujących inną pracę)zawierająca w szczególności informacje na temat:- wywiązywania się z obowiązków pracowniczych i wykonywania czynności służbowych;- relacji z innymi kuratorami zawodowymi, pozostałymi współpracownikami, podopiecznymi i stosunkiem do tych osób;- aktualnie lub uprzednio prowadzonych postępowań oraz kar dyscyplinarnych;9. certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacjizawodowych;10. informacja z Krajowego Rejestru Karnego;11. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwoumyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;12. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzaniedanych osobowych do celów rekrutacji oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot.przetwarzania danych osobowych.Osoby nie będące aktualnie czynnymi kuratorami zawodowymi dodatkowo zobowiązane są doprzedłożenia:1. własnoręcznie podpisanego oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiegoi korzystania z pełni praw cywilnych i obywatelskich;2. zaświadczenia o zdolności do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego wydane przezlekarza, który został wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne,prowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2023.1465) mającego prawo wykonywania zawoduoraz co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie;3. zaświadczenia o zdolności do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego wydane przezpsychologa, który został wpisany do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiegoPolicji na podstawie art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji(t.j.Dz.U.2024.485)

Miejsce pracy:

Lębork


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 6 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku