Oferty pracy

Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 69280

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa, siedząca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych, praca wykonywana pod presją czasu i w stresie

miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku wielokondygnacyjnym przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd na parterze, toaleta dla niepełnosprawnych), budynek nie posiada windy, oświetlenie sztuczne i naturalne

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków
 • Dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku oraz wydawania postanowień w tym zakresie
 • Rozliczanie wpływów uprawnionych podmiotów
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych
 • Wykonywanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań wynikającej z przepisów odrębnych z wyłączeniem sprawozdań sporządzanych centralnie przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
 • Prowadzenie ewidencji grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych
 • Obsługa rachunków bankowych w zakresie sum depozytowych
 • Dokonywanie czynności sprawdzających

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty