Oferty pracy

Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Chojnice
Ogłoszenie o naborze Nr 135507

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, w pozycji siedzącej
 • praca biurowa pod presją czasu
 • praca związana z koniecznością poruszania się po budynku

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę
 • budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych
 • więcej informacji na temat dostępności: raport dostępności

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków
 • Dokonuje rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku oraz wydaje postanowienia w tym zakresie
 • Przeprowadza rozliczenia rachunkowo-kasowe pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej
 • Rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom oraz kontroluje prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów
 • Wykonuje sprawozdawczość wynikającą z przepisów prawa
 • Dokonuje czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej oraz wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań wynikających z przepisów odrębnych
 • Prowadzi ewidencję grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych, a także orzeka w zakresie kar porządkowych
 • Prowadzi ewidencję i rozlicza sumy depozytowe, obsługuje rachunki bankowe w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych, dokonuje rozliczeń związanych z obowiązkami urzędu skarbowego jako płatnika, prowadzi księgi druków ścisłego zarachowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty