Oferty pracy

Kierownik wydziału merytorycznego

Gdański Urząd Pracy
Kierownik wydziału merytorycznego
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/3641
OBOWIĄZKI:
Kierowanie zadaniami wydziału merytorycznego. Planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie pracy zespołu podległych pracowników, nadzór nad podległymi pracownikami. Inicjowanie, planowanie i realizowanie zadań wydziału merytorycznego w zakresie: organizowania wystaw, prowadzenia działań edukacyjnych, gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania i konserwowania, opracowywania, udostępniania, użyczania i przyjmowania w depozyt, przedmiotów nawiązujących do dziedzictwa ruchu Solidarności i innych demokratycznych ruchów w krajach byłego bloku wschodniego. Opracowywanie i tworzenia ewidencji zbiorów, prowadzenie internetowego Archiwum Instytutu Dziedzictwa Solidarności, prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, promowanie polskiego dziedzictwa ruchu Solidarności we współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej. Organizowanie i współorganizowanie: debat, konferencji, sympozjów, zjazdów, wykładów, koncertów, spektakli oraz pokazów, współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami: kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, osobami prawnymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Współpraca z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność, prowadzenie biblioteki zakładowej, przygotowywanie projektów planów i sprawozdań z działalności merytorycznej, opracowywanie wkładów do innych planów i sprawozdań dotyczycących działalności Instytutu. Gromadzenie informacji o frekwencji i innych wskaźnikach dotyczących wydarzeń organizowanych przez Instytut, opracowywanie materiałów merytorycznych na posiedzenia Rady Instytutu, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu, planowanie harmonogramu zadań merytorycznych, planowanie oraz nadzór nad wydatkowaniem środków w ramach założonego budżetu zgodnie z zasadami finansów publicznych i obowiązującymi przepisami. Udział w procesie planowania i wydawania środków publicznych, w tym w przygotowywaniu (opisu przedmiotu zamówienia) postępowań o zamówienie publiczne oraz planów postępowań o zamówienie publiczne, wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora lub zastępcę dyrektora. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Język: angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany


Wymagania dodatkowe:

Uprawnienia: prawo jazdy kat B


Wymagania inne:

wykształcenie: wyższe, wymagany profil (specjalność): historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, ochrona dóbr kultury, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, filozofia, socjologia.Doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat stażu pracy zawodowej w obszarze kultury. Znajomość ustaw i innych aktów: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Statut Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Umiejętności: znajomość najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii NSZZ Solidarność oraz opozycji demokratycznej w PRL, komunikatywność, umiejętność zarządzania zespołem podległych pracowników, sprawna organizacja pracy własnej i zespołowej, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, umiejętność sprawnego wyznaczania celów pracownikom, motywowania i kontrolowania wyników pracy, systematyczność w pracy oraz terminowa realizacja zadań, wysokie poczucie odpowiedzialności za mienie i finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej, umiejętność analizowania i planowania pracy własnej i zespołu podległych pracowników, wysoka samodzielność w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją zadań, umiejętność sprawiedliwego i równego traktowania podmiotów zewnętrznych (udział w procedurach zamówieniowych) / udział w procedurach związanych z zamówieniami publicznymi, obiektywizm, wysoka etyka pracy. Kompetencje cyfrowe: biegła obsługa komputera, biegła obsługa pakietu MS OFFICE, biegła obsługa urządzeń biurowych. Wymagania dodatkowe: wykształcenie: wyższe, dodatkowy profil (specjalność): administracja, zarządzanie. Dodatkowe studia podyplomowe: zarządzanie, administracja publiczna, zarządzanie kulturą, zarządzanie jednostkami administracji publicznej, zarządzanie projektami. Języki obce: znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

6 000 - 8 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty