Oferty pracy

Kierownik służby liniowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik służby liniowej
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116304

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w biurze,


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin,


- kierowanie samochodem służbowym


- praca w terenie

Zakres zadań

 • Kieruje pracą obwodu drogowego, dokonuje objazdów i przeglądów dróg w tym także w ramach inwestycji realizowanych z programów rządowych, w celu oceny stanu technicznego wszystkich elementów pasa drogowego oraz otoczenia drogi
 • Ustala potrzeby rzeczowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, podejmuje czynności mające na celu ochronę pasa drogowego i czuwa nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach w celu zapewnienia należytego stanu technicznego
 • Przekazuje i odbiera pas drogowy – koordynuje pracę firm zewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zimowego utrzymania dróg w celu zapewnienia należytego standardu wykonanych robót
 • Współpracuje z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych, dokonuje interwencyjnego oznakowania zdarzeń drogowych w celu likwidacji zagrożeń na drodze
 • Nadzoruje roboty oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót, wizjach lokalnych dotyczących robót wykonywanych na drogach objętych zasięgiem obwodu drogowego w celu zapewnienia należytego standardu wykonanych robót
 • Nadzoruje przygotowywanie danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji w celu zapewnienia wymaganych standardów utrzymania i realizacji powierzonych zadań
 • Nadzoruje akcją zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego w celu zapewnienia wymaganych standardów utrzymania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. „B”
 • Znajomość ustawy prawo budowlane, Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje kierownicze: •Egzekwowanie zobowiązań, •Zarządzanie zasobami, •Organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, •Świadomość kosztów, •Zarządzanie personelem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa-posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • Znajomość przepisów o drogach publicznych, prawa pracy


Zobacz podobne oferty