Oferty pracy

Kierownik referatu

Komenda Powiatowa Policji w Lęborku
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik referatu
Miejsce pracy: Lębork
Ogłoszenie o naborze Nr 86921

Warunki pracy

-praca administracyjno-biurowa,


-obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


- stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca na stanowisku w pomieszczeniu przy sztucznym oświetleniu,


- praca w systemie jednozmianowych.

Zakres zadań

 • planowanie, organizaowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności wykonywanych przez podległych pracowników
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniowej w zakresie prowadzenia teczek oraz kartotek mieszkaniowych policjantów
 • przyjmowanie i kontrola oświadczeń mieszkaniowych - brak mieszkania, remont mieszkania
 • przygotowywanie decyzji mieszkaniowych tj. brak mieszkania, remont, pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe
 • sporządzanie list dodatkowych należności za brak mieszkania i remont mieszkania
 • obsługa systemu SWOP w zakresie Policyjnej Izby Zatrzymań i absencji pracowników Referatu Wspomagającego
 • prowadzenie postępowań szkodowych
 • wydawania zaświadczeń o dochodach funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • sporządzanie umów darowizn z jednostek samorządu terytorialnego oraz porozumień w sprawach płatnych służb policjantów
 • nadzór nad prowadzoną ewidecją i gospodarką składnikami majątku będącego w użytkowaniu w systemie SWOP
 • nadzór nad gospodarką mandatową prowadzoną w systemie teleinfomatycznym administracji podatkowej
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem gospodarki wydatków rzeczowych
 • inicjowanie, koordynowanie i realizacja zadań dot. przygotowań obronnych jednostki zgodnie z zakresem działania kierowanej komórki organizacyjnej
 • uzyskiwanie raz w miesiącu wykazu zabezpieczonych pojazdów oraz faktur za holowanie / przechowywanie pojazdów od wykonawcy świadczącego usługi holowania pojazdów i części dla celów procesowych
 • reprezentowanie komórki organizacyjnej wobec organów administracji publicznej i innych instytucji oraz organizacji społecznych i obywateli w zakresie określonym przez Komendanta Powiatowego Policji lub jego Zastępcę.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie kierunek administarcja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego jako pracownik komórki wspomagającej
 • umiejętnośc obsługi komputera PC, EXEL
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadcznie w pracy administracyjnej