Oferty pracy

Kierownik referatu zarządzania mieniem w wydziale zarządzania nieruchomościami

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Kierownik referatu zarządzania mieniem w wydziale zarządzania nieruchomościami
Miejsce pracy: Słupsk
Numer: StPr/21/1280
OBOWIĄZKI:
Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzór i koordynację zadań realizowanych przez Referat Zarządzania Mieniem m.in.:1.prowadzenia obrotu nieruchomościami miejskimi, które mogą być przedmiotem, zamian i zrzeczenia się, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, darowizny, aportu;2.obciążania nieruchomości miejskich ograniczonych prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność, hipoteka);3.gospodarowania zasobami nieruchomości miejskich (ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących do zasobów, zapewnienie wycen tych nieruchomości, sporządzanie planów wykorzystania zasobów);4.udostępniania zasobu nieruchomości miejskich (wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie, oddawanie w zarządzanie);5.wyrażania zgody oraz udzielanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości;6.regulowania stanów prawnych nieruchomości;7.ujawniania w księgach wieczystych praw i innych ograniczeń, badanie zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.Ważniejsze zadania:1.organizowanie, nadzór i kierowanie podległymi stanowiskami;2.planowanie i wnioskowanie potrzeb rzeczowych i finansowych dla funkcjonowania Referatu;3.sporządzanie projektów wniosków inwestycyjnych;4.przegotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wyceny nieruchomości i prace geodezyjne;5.współpraca z Z-cą Dyrektora Wydziału oraz kierownikami: Referatu Budżetu, Opłat i Skarbu Państwa, Referatu Sprzedaży Nieruchomości, Referatu Gospodarki Mieszkaniowej;6.prowadzenie spraw dotyczących praw do nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupsk, które położone są poza granicami administracyjnymi Miasta Słupsk (w tym przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, protokołów, umów, itp.);7.załatwianie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw;8.prowadzenie rejestrów oraz przygotowywanie sprawozdań, materiałów zbiorczych itp. w zakresie prowadzonych spraw. Warunki pracy na stanowisku:1.intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;2.długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;3.wymuszona pozycja ciała;4.praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Wynagrodzenie od 4150 zł brutto- w zależności od posiadanego doświadczenia plus dodatkowe składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; wykształcenie wyższe; ogólny staż pracy: minimum 4 lata stażu pracy, w tym minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym; kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią; pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.Wymagania dodatkowe: mile widziane wykształcenie wyższe z zakresu: gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii lub gospodarki przestrzennej; mile widziane doświadczenie w pracy w szeroko rozumianej gospodarce nieruchomościami, w szczególności na stanowisku kierowniczym w tej dziedzinie; mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego; umiejętność pracy z mapą; znajomość ustaw i rozporządzeń: ustawa o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego; dobra znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego; znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z ww. zakresu;umiejętności interpersonalne: dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu, komunikatywność, sumienność, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, terminowość, dokładność, odpowiedzialność.

Miejsce pracy:

Słupsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 150 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SłupskuZobacz podobne oferty