Oferty pracy

Kierownik referatu planowania budżetu miasta w wydziale budżetu miasta

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Kierownik referatu planowania budżetu miasta w wydziale budżetu miasta
Miejsce pracy: Słupsk
Numer: StPr/21/1202
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za organizację pracy i koordynację zadań należących do kompetencji Referatu Planowania Budżetu Miasta.Ważniejsze zadania:1.przygotowywanie projektu budżetu zgodnie z uchwalonymi procedurami, szczegółowością oraz materiałami informacyjnymi tworzącymi projekt w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów;2.przygotowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej;3.opracowanie analizy półrocznej i rocznej z wykonania budżetu;4.sporządzanie projektów uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet w ciągu roku budżetowego wraz z załącznikami i objaśnieniami;5.sporządzanie projektów uchwał Rady Miejskiej zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową;6.sporządzanie zarządzeń Prezydenta Miasta zmieniających budżet w ciągu roku budżetowego;7.współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie;8.terminowe przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym miasta informacji o przyznanych kwotach w projekcie budżetu, budżecie oraz wszystkich dokonywanych zmianach;9.współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego oraz jednostkami organizacyjnym miasta w zakresie zadań nałożonych na referat. Warunki pracy na stanowisku:1.intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;2.długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;3.wymuszona pozycja ciała;4.praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Wynagrodzenie od 4150 zł. brutto- w zależności od posiadanego doświadczenia plus dodatkowe składki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa.Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1.obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;3.wykształcenie wyższe o profilu ekonomia, rachunkowość, finanse lub zarządzanie;4.ogólny staż pracy: minimum 4 lata stażu pracy w służbach finansowo-księgowych;5.kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;6.pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;7.dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.Wymagania dodatkowe:1.mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego;2.mile widziane co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym; 3.znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;4.umiejętność redagowania pism tzw. lekkie pióro;5.dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego;6.umiejętności interpersonalne: umiejętność kierowania zespołem, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność argumentowania, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu.

Miejsce pracy:

Słupsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 150 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SłupskuZobacz podobne oferty