Oferty pracy

Kierownik pracowni

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik pracowni
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 77986

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. 

Zakres zadań

 • Planuje, organizuje i nadzoruje wykonywanie prac w dziedzinie akustyki podwodnej.
 • Inicjuje, proponuje kierunki i prowadzi prace badawczo-rozwojowe związane z opracowywaniem i doskonaleniem metod pomiarowych oraz wzorców ciśnienia akustycznego w wodzie, uwzględniając wytyczne i rekomendacje zawarte w dokumentach programowych, wieloletnich planach działań państwa oraz organizacji międzynarodowych, a także aktualnych dokumentach: program działań metrologii i cele strategiczne GUM.
 • Bierze udział, we współpracy z krajowymi lub zagranicznymi instytucjami metrologicznymi, w pracach związanych z porównaniami międzynarodowymi, w celu powiązania z międzynarodowym systemem miar i realizacji zobowiązań Polski wynikających z porozumienia MRA o międzynarodowym uznawaniu państwowych wzorców jednostek miar, świadectw wzorcowania i pomiarów oraz krajowymi w celu potwierdzenia kompetencji laboratoriów krajowych.
 • Opracowuje materiały dotyczące strategii i rozwiązań systemowych z zakresu działania Pracowni, odnoszące się do wdrażania zaleceń Generalnej Konferencji Miar, zakresu działania administracji miar, szkoleń, dostosowania zakresu działania administracji miar do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.
 • Prowadzi sprawy związane z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowuje referaty i artykuły na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzi szkolenia specjalistyczne.
 • Reprezentuje GUM w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych: CIPM, BIPM, EURAMET, OIML.
 • Realizuje prace metrologiczne (wzorcowania, ekspertyzy, badania itp.) oraz dokonuje merytorycznej oceny prac wykonanych przez podległych pracowników.
 • Organizuje i koordynuje prace związane z systemem zarządzania Pracowni oraz bierze udział w audytach wzajemnych („peer review”).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium metrologicznym lub doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie akustyki podwodnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • Wiedza specjalistyczna w dziedzinie akustyki podwodnej
 • Wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej
 • Znajomość problematyki szacowania niepewności pomiarów
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych
 • Umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji
 • Umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • Umiejętność zarządzania personelem
 • Umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność
 • Umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych
 • Umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora
 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość metodyki badań i pracy laboratoriów innych NMI
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń


Zobacz podobne oferty