Oferty pracy

Kierownik oddziału

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 71213

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • organizuje i kieruje pracą dyspozytorni medycznej, w tym opracowuje szczegółowy sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, zapewnia ciągłość jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych
 • nadzoruje pracę dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych
 • przygotowuje, weryfikuje i aktualizuje wykazy oraz opracowania niezbędne podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych
 • opracowuje i aktualizuje plany postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeniach alarmowych
 • dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego
 • koordynuje realizację zadań w zakresie utrzymania i funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w rejonie operacyjnym
 • opracowuje założenia dotyczące finansowania dyspozytorni medycznej oraz wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych na kolejny rok budżetowy
 • rozpatruje zażalenia, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania dyspozytorni medycznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku pielęgniarstwo (co najmniej studia pierwszego stopnia) lub co najmniej tytuł licencjata wymagany dla ratownika medycznego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego
 • szczególne uprawnienia: w przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo niezbędne jest posiadanie kwalifikacji wymaganych dla pielęgniarki systemu
 • znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o systemie powiadamiania ratunkowego, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty