Oferty pracy

Kierownik oddziału

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 127085

Warunki pracy


 •  praca w laboratorium biologicznym,
 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),
 • praca pod presją czasu,
 • praca w zespole oraz współpraca z innymi urzędami i instytucjami,
 • kontakt z materiałem roślinnym oraz z odczynnikami chemicznymi.

Zakres zadań

 • kierowuje pracą Oddziału Centralnego Laboratorium
 • prowadzi sprawy organizacyjne i administracyjne Oddziału
 • współpracuje z Centralnym Laboratorium w zakresie realizacji zakupów oraz realizacji usług
 • współpracuje z klientami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi
 • sprawuje nadzór nad realizacją prowadzonych badań laboratoryjnych
 • sporządza informacje i sprawozdania z działalności laboratorium
 • sprawne organizuje pracę własną i całego zespołu
 • sprawuje nadzór oraz pracuje w systemach informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze działalności diagnostycznej
z czego minimum 1 rok w administracji publicznej;
 • znajomość zagadnień związanych z pracą w laboratorium biologicznym,
 • znajomość zasad pracy z odczynnikami chemicznymi,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność kierowania pracą zespołu, rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ogólna znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, leśnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem i ochroną roślin, a także naturalnymi zasobami przyrodniczymi,
 • znajomość języka angielskiego (na poziomie komunikatywnym),
 • znajomość normy EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, sumienność, odpowiedzialność, uczciwość,
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną roślin i nasiennictwem.


Zobacz podobne oferty