Oferty pracy

Kierownik Katedry i Zakładu Fizjopatologii

Kierownik Katedry i Zakładu Fizjopatologii
Miejsce pracy: Gdańsk
K/1223/AB

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie badań naukowych:
  • nadzór i pozyskiwanie środków na badania naukowe finansowane ze źródeł zewnętrznych,
  • koordynowanie prac związanych z budowaniem dorobku naukowego podległej jednostki,
 • aktywność dydaktyczna:
  • prowadzenie zajęć ze studentami,
  • nadzorowanie procesu powstawania potrzebnych programów nauczania danej jednostki organizacyjnej,
 • zarządzanie zespołem i jednostką organizacyjną:
  • wytyczanie kierunku rozwoju jednostki organizacyjnej oraz planowanie i organizowanie pracy podległej jednostki,
  • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej (zgodnie z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi),
  • przygotowywanie informacji niezbędnych do tworzenia planu rzeczowo-finansowego oraz planu zamówień publicznych,
  • dbanie o przepływ informacji w podległej jednostce organizacyjnej,
  • przeciwdziałanie mobbingowi i działaniom niepożądanym,
  • budowanie kultury pracy opartej na profesjonalizmie, proaktywności i partnerstwie.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • spełnienia warunków zawartych w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r poz. 1668, z póżn.zm),:
  • posiadania kwalifikacji zawartych w ustawie i statucie (zawarte w niniejszym ogłoszeniu),
  • braku karalności dyscyplinarnej, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy (tj. nie zostały wydalone z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat; nie zostały pozbawione prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat),
  • spełnienia wymagań, o których mowa  w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy (mają pełną zdolność do czynności prawnych; korzystają z pełni praw publicznych; nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe),
  • oświadczenia, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • tytułu zawodowego lekarza,
 • stopnia naukowego doktora habilitowanego lub uprawnienia nadanego zgodnie z art. 226 ustawy lub tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych,
 • znacznego dorobku naukowego w zakresie wymaganej dyscypliny i specjalności lub pokrewnego z dyscypliną i specjalnością reprezentowaną przez jednostkę organizacyjną, której dotyczy niniejszy konkurs,
 • doświadczenia dydaktycznego,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1.

OFERUJEMY:

 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość wpływania na rozwój jednostki i kształtowanie kierunku rozwoju,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO


Kandydaci przystępujący do konkursu składają następujące dokumenty:

 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:
  - oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  - oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
  -  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,
 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (max 2 str. A4),
 • syntetyczny autoreferat (max. 3 str. A4) informujący o najważniejszych osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych wraz z informacją o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
 • syntetyczny opis planów rozwojowych jednostki (max. 3 str. A4),
 • wykaz publikacji z uwzględnieniem punktacji bibliometrycznej (IF, cytowania, indeks h),
 • referencje lub opinie (opcjonalnie),
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego lub uprawnienia nadane zgodnie z art. 226 powyższej ustawy, tytułu naukowego profesora,
 • potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w GUMed po raz pierwszy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego (opcjonalnie).