Oferty pracy

Kierownik kancelarii tajnej

Komenda Miejska Policji w Sopocie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik kancelarii tajnej
Miejsce pracy: Sopot
Ogłoszenie o naborze Nr 117360

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w strefie ochronnej, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742),

 • praca w budynku trzykondygnacyjnym, wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne i sztuczne, 

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, 

 • wymuszona pozycja ciała, 

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i przekazywanie dokumentów zawierających informacje niejawne oraz prowadzenie rejestrów i ewidencji dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne,
 • Sprawdzanie prawidłowości oznaczania sporządzonych dokumentów niejawnych przeznaczonych do zaewidencjonowania
 • Rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku ustania stosunku służbowego (pracy) lub przeniesienia/delegowania do służby (pracy) w innej jednostce lub komórce organizacyjnej,
 • Prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, w którym są ewidencjonowane obowiązujące akty prawne zawierające informacje niejawne, a także udostępnianie ich upoważnionym policjantom i pracownikom,
 • Analizowanie i weryfikowanie pod względem zgodności z przepisami o ochronie informacji niejawnych, wykazów osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych posiadających odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienie oraz wykazów osób upoważnionych do przechowywania materiałów niejawnych poza kancelarią tajną oraz zapewnianie ich przechowywania,
 • Prowadzenie teczek oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy, ich udostępnianie zgodnie z regulacjami oraz przekazywanie do jednostek organizacyjnych Policji,
 • Archiwizowanie dokumentów niejawnych,
 • Odnotowywanie na materiałach niejawnych oraz w odpowiednich ewidencjach zmian lub zniesienia klauzuli tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony informacji niejawnych,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów o Policji, w szczególności: w zakresie przepisów ogólnych, organizacji Policji, w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Znajomość przepisów dot. służby cywilnej,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty