Oferty pracy

Inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 115790

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa, budynek IV piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca na I p., oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie – nadzór nad realizacją prac remontowych na terenie stoczni.

Zakres zadań

 • Przygotowuje niezbędną dokumentację w zakresie budowy i remontów jednostek pływających MOSG w celu zabezpieczenia procedur niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
 • Sprawdza wykazy prac remontowych w celu określenia ich zasadności i poprawności.
 • Nadzoruje remonty jednostek pływających w MOSG w celu zapewnienia poprawności ich realizacji pod względem merytorycznym kosztowym i czasowym.
 • Przygotowuje analizę oceny stanu technicznego jednostek pływających MOSG w celu klasyfikacji do remontu.
 • Opracowuje sprawozdania (miesięczne, półroczne, roczne) eksploatacyjne jednostek pływających MOSG w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji dla przełożonych.
 • Nadzoruje stan wyposażenia jednostek w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz przeprowadza kontrolę w trakcie remontów.
 • Utrzymuje kontakty z Polskim Rejestrem Statków i innymi instytucjami klasyfikacyjnymi w celu zapewnienia terminowości przeprowadzania obowiązujących przeglądów na jednostkach pływających oraz zabezpieczenia prawidłowego obiektu dokumentów.
 • Prowadzi ewidencję przeprowadzanych remontów celu ich planowania w nakazanych terminach i przewidzianych przepisami resursach/plan remontów zgodnie z Zarządzeniem nr 95 KGSG.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość specyfiki eksploatacji i technologii remontów statków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • Znajomość przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych