Oferty pracy

Inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 70615

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca na wysokości powyżej 3 m., praca związana z podróżami służbowymi.

Zakres zadań

 • Nadzorowanie realizacji robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności i ich wykonania z posiadaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej oraz rozliczanie prowadzonych robót.
 • Wykonywanie kontroli stanu technicznego obiektów.
 • Uczestnictwo w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonywania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji projektowej.
 • Przygotowanie zakresów i opisów robót budowlanych dla zadań remontowych i inwestycyjnych.
 • Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich na realizowane zadnia remontowe i inwestycyjne oraz sprawdzanie kosztorysów ofertowych.
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.
 • Przygotowywanie i sporządzanie informacji w związku z realizowanymi zadaniami.
 • Udział w pracach komisji powoływanych do oceny rozstrzygnięć technicznych i organizacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorze nad robotami budowlanymi w tzw. "branży sanitarnej".
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Znajomość przepisów: prawo budowlane.
 • Obsługa programu kosztorysującego.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidzianych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.


Zobacz podobne oferty