Oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116061

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • przeprowadzanie kontroli w innych urzędach administacji publicznej


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z obsługą wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
 • przeprowadza kontrole jednostek współpracujących z systemem, podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników i dyspozytorów medycznych
 • realizuje zadania związane z doskonaleniem zawodowym ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych oraz monitoruje realizację obowiązku doskonalenia zawodowego, w tym potwierdza dopełnienie przez ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych obowiązku doskonalenia zawodowego
 • nadaje uprawnienia do prowadzenia kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp), w tym wydaje decyzje administracyjne w sprawie zatwierdzenia programu kursu kpp
 • prowadzi rejestr jednostek współpracujących z systemem, w tym wydaje decyzje administracyjne w zakresie rejestru
 • wydaje karty doskonalenia zawodowego dyspozytorom medycznym i ratownikom medycznym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o działalności leczniczej, o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
 • Znajomość przepisów wykonawczych do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej oraz o wojewodzie i administracji rządowej w województwie