Oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 115097

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • zagrożenie korupcją.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,

 • pokój biurowy mieści się na drugim piętrze wielokondygnacyjnego budynku,

 • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z kształceniem podyplomowym pracowników ochrony zdrowia (prowadzi rejestry ewidencyjne w formie papierowej i elektronicznej oraz dokumentację specjalizacyjną i monitoruje na bieżąco przebieg specjalizacji) oraz obsluguje klientów w ww. zakresie;
 • przeprowadza postępowania kwalifikacyjne dla pracowników ochrony zdrowia w zakresie przyjmowania i weryfikacji wniosków o rozpoczęcie specjalizacji pod względem formalnym i merytorycznym oraz obsługuje elektroniczny system przyjmowania wniosków na specjalizację (SMK);
 • przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym dokumenty składane przez pracowników ochrony zdrowia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego;
 • prowadzi sprawy dotyczące potwierdzenia odbycia szkolenia specjalizacyjnego w tym m.in. archiwizuje, wydaje oryginały dyplomów złożonych do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, przygotowuje kopie dokumentów;
 • prowadzi sprawy związane z wypłatą dodatków do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów w tym m.in. sporządza umowy, weryfikuje dane, opisuje faktury/noty księgowe;
 • bierze udział w organizacji oraz uczestniczy w pracach komisji przeprowadzającej Lekarski Egzamin Końcowy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o działalności leczniczej, o medycynie laboratoryjnej, o prawie farmaceutycznym, o zawodzie fizjoterapeuty, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe