Oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 113819

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • praca w terenie,

 • zagrożenie korupcją,

 • przeprowadzanie kontroli w innych urzędach administacji publicznej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole finansowe w jednostkach podległych wojewodzie oraz w jednostkach samorządu terytorialnego i innych podmiotach w zakresie dotacji z budżetu państwa
 • sporządza projekty wystąpień pokontrolnych
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na zastrzeżenia do ustaleń kontroli i przedstawia zarządzającemu kontrolę szczegółowe ustalenia w przedmiotowym zakresie
 • opracowuje programy kontroli
 • analizuje odpowiedzi na zalecenia pokontrole i uzyskuje dalsze informacje na ten temat
 • prowadzi szczegółową ewidencję przeprowadzonych kontroli w systemie komputerowym
 • przygotowuje projekty wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz projekty zawiadomień do organów ścigania w przypadku wykrycia przestępstw gospodarczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Prawo zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty