Oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 87455

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Delegatury w Słupsku,

 • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • pokój biurowy mieści się na 3 piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,

 • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Dekretuje i księguje wyciągi bankowe w zakresie dochodów budżetowych oraz prowadzi syntetyczną i analityczną ewidencję w systemie księgowym FK;
 • Prowadzi ewidencję księgową i podatkową faktur sprzedaży, rozlicza należny podatek Vat;
 • Sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe;
 • Sporządza przelewy bankowe w systemie bankowości elektronicznej "VideoTel" w oparciu o złożone dokumenty;
 • Dokonuje analizy należności budżetowych pod względem terminowego regulowania płatności, nalicza odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki należne na koniec każdego kwartału oraz wystawia i wysyła wezwania do zapłaty;
 • Uzgadnia konta księgowe prowadzonej ewidencji analitycznej z syntetyczną;
 • Sprawdza raporty kasowe z zakresu dochodów z dowodami księgowymi;
 • Sprawdza dowody księgowe pod względem formalnorachunkowym, dekretuje i prowadzi analityczną ewidencję należności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej.
 • znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty