Oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 85039

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,  

 • praca w terenie,

 • zagrożenie korupcją,

 • przeprowadzanie kontroli. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą,

 • wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, 

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka. 

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole finansowe w jednostkach podległych wojewodzie oraz w jednostkach samorządu terytorialnego i innych podmiotach w zakresie dotacji z budżetu państwa;
 • sporządza projekty wystąpień pokontrolnych;
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na zastrzeżenia do ustaleń kontroli i przedstawia zarządzającemu kontrolę szczegółowe ustalenia w przedmiotowym zakresie;
 • opracowywuje programy kontroli;
 • analizuje odpowiedzi na zalecenia pokontrolne i uzyskuje dalsze informacje na ten temat;
 • prowadzi szczegółową ewidencję przeprowadzanych kontroli w systemie komputerowym;
 • przygotowuje projekty wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz projekty zawiadomień do organów ścigania w przypadku wykrycia przestępstw gospodarczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty