Oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 69163

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
•praca administracyjno-biurowa,
•zagrożenie korupcją,
•przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie delegatury urzędu,
•pokój biurowy mieści się na czwartym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
•na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
•większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
•praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
•dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
•dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
•dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
•dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
•możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
•możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w zakresie potwierdzenia nabycia użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i własności budynków, lokali i urządzeń przez państwowe osoby prawne (uwłaszczenie);
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w zakresie ustanawiania trwałego zarządu oraz wygaszania trwałego zarządu i zarządu Lasów Państwowych;
 • rozpatrywanie wniosków i prowadzenia postępowań dotyczących wydawania zaświadczeń oraz udzielania informacji publicznej z zakresu zadań realizowanych przez Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa oraz przygotowywanie w tym zakresie projektów rozstrzygnięć w postaci informacji, decyzji, postanowień;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji jako organ II instancji w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w prawo własności, ustanawiania i wygaszania trwałego zarządu, aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych w rozumieniu kpa i przygotowywanie projektów w sprawach wznowienia postępowania, uchylenia lub zmiany wydanych decyzji;
 • przeprowadzanie kontroli w starostwach powiatowych;
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania posłów i senatorów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o gospodarce nieruchomościami, o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: z zakresu gospodarki nieruchomościami;


Zobacz podobne oferty