Oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 69102

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
•praca administracyjno-biurowa oraz w terenie,
•zagrożenie korupcją,
•przeprowadzanie kontroli,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
•pokój biurowy mieści się na 3 piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,
•wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
•na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
•większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
•praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
•dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
•dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
•dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
•dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
•możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
•możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy.

Zakres zadań

  • prowadzenie postępowań administracyjnych dot. pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, zgłoszeń robót budowlanych;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dot. odstępstw od warunków techniczno-budowlanych;
  • prowadzanie kontroli rozbiórek obiektów tymczasowych;
  • prowadzanie kontroli rejestrów decyzji wydanych przez organy I instancji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w instytucjach projektowych, wykonawczych lub administracji architektoniczno-budowlanej (w obszarze budownictwa).
  • znajomość ustaw: Prawo budowlane, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • szczególne uprawnienia: uprawnienia budowlane.


Zobacz podobne oferty