Oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 135732

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • praca w terenie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • pokój biurowy mieści się na trzecim piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,
 • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z pomocą finansową dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych zdarzeniami klęskowymi, występującymi na terenach wiejskich w województwie oraz bierze udział w pracach komisji wojewódzkiej do spraw szacowania szkód
 • Współpracuje z organami samorządu terytorialnego, organami zespolonej administracji rządowej oraz administracji niezespolonej prowadzącymi na terenie województwa działalność w obszarze wsi i rolnictwa
 • Zbiera informacje ze wszystkich jednostek samorządowych o stratach spowodowanych przez klęskę żywiołową i przygotowuje zbiorcze zestawienia za województwo dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Przeprowadza wizje lokalne na terenach dotkniętych zdarzeniami klęskowymi w rolnictwie
 • Przygotowuje decyzje administracyjne wojewody powołujące komisje gminne
 • Prowadzi sprawy związane z bezpieczeństwem epizootycznym na obszarze województwa będące w zakresie odpowiedzialności wojewody

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o stanie klęski żywiołowej, o ochronie przyrody, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty