Oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni
Graniczny Inspektor Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 125158

Warunki pracy

Praca w systemie podstawowym, jednozmianowa, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w wymiarze nie dłuższym niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Występują wyjazdy na delegacje służbowe. Miejsce i otoczenie stanowiska pracy: Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych wyposażone w zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe oraz narzędzia niezbędne do weterynaryjnej kontroli granicznej. Nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w obniżonej temperaturze otoczenia (chłodnie), pobieranie próbek do badań laboratoryjnych produktów, praca na wysokości (kontrola pasz na statkach). Obowiązki służbowe obejmują obsługę klientów zewnętrznych, występuje stres oraz zagrożenie korupcją. Budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów (brak przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych), pomieszczenia sanitarne nie przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • Graniczna kontrola weterynaryjna w imporcie i tranzycie zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego (jadalnych i niejadalnych) i pasz zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i UE, celem niedopuszczenia na teren UE produktów zabronionych i szkodliwych oraz sprawdzenie , czy produkty spełniają wymagania prawodawstwa wspólnotowego i mogą być użyte zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentach.
 • Wpisywanie danych o przesyłkach do systemu TRACES – ogólnoeuropejskiego systemu informowania i rejestracji łączącego wszystkie odpowiedzialne władze zajmujące się zdrowiem zwierząt i zdrowiem publicznym w celu zapobiegania wybuchom epidemii poprzez śledzenie całości obrotu zwierzętami z lub do danego miejsca i poinformowania stosownych władz w miejscu przeznaczenia o przybyciu przesyłki.
 • Obsługa systemu informatycznego GLWeWeb w celu rejestracji, monitorowania oraz wymiany informacji o kontrolowanych przesyłkach oraz systemu Porty 24.
 • Obsługa systemu Rasff w celu kontroli informacji przychodzących o przesyłkach niebezpiecznych i na ich podstawie decydowanie o dodatkowych kontrolach przesyłek. Wysyłanie informacji w systemie Rasff o przesyłkach zatrzymanych na granicy.Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie który obejmuje upoważnieniu udzielonym przez Granicznego Lekarza Weterynarii w Gdyni w obszarze jego właściwości rzeczowej i miejscowej.
 • Ustalanie częstotliwości badań laboratoryjnych z podejrzenia i monitoringu, przygotowywanie protokołów do badań laboratoryjnych i monitorowanie wyników w celu określenia ewentualnych nieprawidłowości.
 • Monitorowanie zmian w przepisach krajowych i wspólnotowych które dotyczą weterynaryjnej kontroli granicznej
 • Wykonywanie pozostałych zadań wyznaczonych przez Granicznego Lekarza Weterynarii, w tym sporządzanie sprawozdań oraz archiwizacja dokumentów dotyczących kontrolowanych przesyłek.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym.
 • Znajomość podstaw prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi.
 • Znajomość Ustawy o inspekcji weterynaryjnej oraz przepisów dotyczacych weterynaryjnej kontroli granicznej.
 • Praktyczna umiejetność prowadzenia samochodu osobowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie : Traces, TracesNT, Rasff, GLKWeWeb, Porty 24
 • Umiejetność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejetność szybkiego podejmowania decyzji
 • Komunikatywność i umiejętnośc współpracy