Oferty pracy

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 69196

Warunki pracy

•praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
•praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
•podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, niszczarka, skaner
•pokój biurowy mieści się na IV piętrze budynku z windą,
•brak podjazdów
•toalety i przejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie postepowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji i postanowień poprzez szczegółową analizę spraw, gromadzenie niezbędnych dokumentów,
 • prowadzenie kontroli i oględzin terenowych zabytków ruchomych pod kątem ich zachowania i występujących zagrożeń oraz formułowanie zaleceń pokontrolnych, przygotowywanie projektów decyzji związanych z realizacje tych zadań,
 • wydawanie opiniii i zaleceń konserwatorskich dotyczącyh ochrony zabytków ruchomych,
 • rozpatrywanie skarg, odwołań i zażaleń dotyczacych prowadzonych postępowań w zakresie zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków,
 • współtworzenie planów rzeczowych dotyczacych kart ewidencyjnych i dofinansowaniaz publicznych środków budżetowych prac konserwatorskich i badawczych przy zabytkach ruchomych,
 • aktualizowanie kartewidencyjnych zabytków ruchomych,
 • współpraca z instytucjami naukowymi, bibliotekami, archiwami państwowymi oraz kościelnymi w gromadzeniu materiałów niezbędnych do dokumentowania zabytków ruchomych,
 • współpraca przy opracowywaniu decyzji o wpisie do rejestru zabytków ruchomych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu konserwatorstwa, historii sztuki, architektury, zabytkoznawstwa lub konserwacji zabytków
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera


Zobacz podobne oferty