Oferty pracy

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie nowodworskim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 116845

Warunki pracy

Praca jednozmianowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (oględziny, kontrole budów i obiektów budowlanych w terenie). Poniedziałek, wtorek, czwartek 8 godz., środa 9 godz., piątek 7 godz. Praca biurowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin dziennie lub czynności kontrolne na terenie powiatu nowodworskiego, bez godzin nadliczbowych. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym. Stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy. Praca w budynku na II piętrze, bez windy, podjazdów, toaleta niedostosowana do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu w tym przygotowanie projektów postanowień i decyzji
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie nakazanych przez organ obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • przyjmowanie i weryfikacja dokonywanych przez inwestorów zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy
 • prowadzenie postępowań w sprawach rozpoczęcia robót budowlanych
 • prowadzenie postępowań w sprawach zakończenia budowy i oddawania do użytkowania obiektów budowlanych
 • przygotowywanie zaświadczeń i innych dokumentów
 • prowadzenie sprawozdawczości PINB
 • prowadzenie rejestrów pozwoleń na budowę i zgłoszeń
 • prowadzenie ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania
 • przyjmowanie skarg i wniosków
 • archiwizowanie dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczno-budowlane (odpowiednie lub pokrewne) wymagane do ubiegania się o uzyskanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Uprawnienia budowlane w ogranicznonym zakresie
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane i jej przepisów wykonawczych
 • Uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych - prawo jazdy kat B
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń


Zobacz podobne oferty