Oferty pracy

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Malbork
Ogłoszenie o naborze Nr 139319

Warunki pracy

Praca jednozmianowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (oględziny, kontrole budów i obiektów budowlanych w terenie).
Współdziałanie z urzędami i instytucjami państwowymi oraz bezpośrednia obsługa interesanta. Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie lub czynności kontrolne na terenie powiatu malborskiego. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym.
Stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy. Praca w budynku na II piętrze, z windą. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • prowadzenie inspekcji budów i obiektów budowlanych, sporządzanie stosownych protokołów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących samowoli budowlanych, utrzymania obiektów i kontroli budów
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie stanu technicznego w zakresie przebiegu robót budowlanych oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstałych katastrof budowlanych
 • przeprowadzanie kontroli właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
 • prowadzenie postępowań w sprawach zakończenia budowy i oddawania do użytkowania obiektów budowlanych
 • przygotowywanie zaświadczeń i innych dokumentów
 • prowadzenie sprawozdawczości PINB
 • prowadzenie ewidencji zawiadomień o kontrolach okresowych obiektów wielkopowierzchniowych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane i Kpa, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczno-budowlane, architektoniczne itp. uprawniające do ubiegania się o uzyskanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (odpowiednie lub pokrewne), o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o służbie cywilnej, norm technicznych
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B
 • uprawnienia budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, odporność na stres


Zobacz podobne oferty