Oferty pracy

Główny specjalista

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116088

Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • brak podjazdu, wejście schodami

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Formułuje wnioski dotyczące zagospodarowania przestrzennego, zgłaszanych przez administrację morską w procedurach planistycznych realizowanych przez stosowne podmioty, sporządzające studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do obszaru pasa nadbrzeżnego oraz morskich portów i przystani – w celu realizacji ustawowych zadań Dyrektora UMS.
 • Prowadzi analizy merytorycznych i prawnych aspektów projektów dokumentów planistycznych przedkładanych do opiniowania lub uzgodnienia przez Dyrektora UMS oraz określa wymagania w zakresie zapisów i dokumentacji formalno-prawnej – w celu określenia koniecznych do uwzględnienia w tych dokumentach, dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego i utrzymania we właściwym stanie pasa technicznego oraz ochrony przed powodzią od strony wód morskich.
 • Ustala warunki zagospodarowania terenów położonych w obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora UMS oraz prowadzi procedury uzgodnień projektów decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę – w celu wskazania wy-magań, które powinny uwzględniać decyzje wydawane przez stosowne organy.
 • Współpracuje z organami administracji publicznej rządowej i samorządowej – w celu określania potrzeb i ustala zasady pozyskiwania i udostępniania dokumentów planistycznych dla celów realizacji zadań administracji morskiej.
 • Bieżąca analiza dokumentów planistycznych uchwalanych przez stosowne organy dotyczących terenów położonych w obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora UMS – w celu stworzenia i systematycznej aktualizacji bazy regionalnych i gminnych opracowań planistycznych oraz informacji niezbędnych dla potrzeb procesu morskiego planowania przestrzennego w relacji ląd – woda.
 • Współpracuje przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wód wewnętrznych oraz określanie wymagań wynikających z uwarunkowań lądowych dla potrzeb wydawania przez Dyrektora UMS decyzji o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz na układanie kabli i rurociągów na polskich obszarach morskich.
 • Kieruje pracą zespołu w celu uzyskania prawidłowości i terminowości wykonania zadań. Czuwa nad zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania obszarów lądowych w celu zabezpieczenia interesów urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne -architektura lub architektura i urbanistyka lub budownictwo lub gospodarka przestrzenna lub inżynieria środowiska

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie związane z architekturą lub urbanistyką lub budownictwem lub planowaniem przestrzennym lub gospodarką przestrzenną lub inżynierią środowiska
 • Biegła znajomość problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego, procedur administracyjnych, zasad funkcjonowania organów administracji publicznej, obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej.
 • Znajomość specjalistycznego oprogramowania w zakresie tworzenia baz danych przestrzennych oraz obsługi formatów graficznych.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym