Oferty pracy

Główny specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139836

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych
 • Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, także w okresie jesienno-zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych
 • Częste kontakty z klientem zewnętrznym
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek
 • W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne – przygotowuje projekty pism, postanowień oraz decyzji na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (decyzje uzgadniające warunki przeprowadzania działań naprawczych, decyzje nakładające warunki przeprowadza działań naprawczych)
 • Prowadzi postępowania administracyjne – przygotowuje projekty pism, postanowień oraz decyzji na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii)
 • Prowadzi postępowania administracyjne – przygotowuje projekty pism, postanowień oraz decyzji na podstawie przepisów ustawy o odpadach
 • Prowadzi postępowania administracyjne - przygotowuje projekty postanowień oraz decyzji, ustalających plan przeprowadzania remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • Dokonuje wpisu do rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodom w środowisku i szkód w środowisku, danych ze zgłoszenia wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodom w środowisku lub szkody w środowisku
 • Dokonuje wpisu do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi terenu, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi
 • Prowadzi postępowania administracyjne w spawie wydania decyzji, skierowanej do władającego powierzchnią ziemi, o dokonaniu wpisu do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi
 • Przygotowuje projekt opinii odnośnie usuwania do morza urobku pochodzącego z prac czerpalnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunek: biologia, chemia, inżynieria odzysku surowców i energii, technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska, administracja, inżynieria ropy i gazu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego stażu pracy w administracji rządowej i/lub samorządowej
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, kodeksu postępowania administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B


Zobacz podobne oferty