Oferty pracy

Główny specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 129859

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • aktualizuje program wieloletni, monitoruje wydatkowanie środków finansowych, występuje o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji
 • przygotowuje wymagane informacje z wykonania wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie inwestycji w danym roku budżetowym, comiesięcznie przygotowuje zaangażowania i wykonania inwestycji na dany rok budżetowy
 • koordynuje kontrole przeprowadzane przez podmioty zewnętrzne np. NIK, utrzymuje kontakty z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji inwestycji
 • bierze udział w opracowaniu dokumentów proceduralnych wynikających z obowiązujących przepisów
 • bierze udział w spotkaniach z Wykonawcami i komórkami merytorycznymi Urzędu oraz z przedstawicielami nadrzędnych instytucji w zakresie realizowanej inwestycji w celu monitorowania postępu prac i współudziału w rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z realizacją inwestycji
 • bierze udział w prowadzeniu monitoringu wykonania zaleceń wynikających z kontroli lub innych dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (kierunek: ekonomia, administracja, prawo, zarządzanie)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze (praca w administracji oraz realizacja i rozliczanie inwestycji finansowanych z budżetu państwa, w szczególności w ramach programów wieloletnich) lub co najmniej 1,5 roku w zarządzaniu projektami
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość zasad rozliczania i monitorowania inwestycji w administracji publicznej
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność zarządzania strategicznego
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań
 • Umiejętność analizy i prezentacji danych finansowych z wykorzystaniem programów MS Office (Excel, Power Point, Word)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych lub w obszarze procesu inwestycyjnego
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Szkolenia w obszarze realizacji i rozliczania projektów finansowanych z budżetu państwa


Zobacz podobne oferty