Oferty pracy

Ds. bhp i p. poż.

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Ds. bhp i p. poż.
Miejsce pracy: Słupsk
Numer: StPr/21/3445
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:Ogólna charakterystyka:osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za całokształt prac związanych z BHP i p. poż. w Urzędzie Miejskim w Słupsku.Ważniejsze zadania: przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp i p.poż.; przygotowywanie instrukcji stanowiskowych bhp i p. poż.; przeprowadzanie kontroli warunków pracy pracowników Urzędu oraz przestrzegania przepisów bhp i p. poż.; opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i jego aktualizacja; dokonywanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy oraz jej aktualizacja; udział w dochodzeniach powypadkowych i sporządzanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej wypadków; bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach dotyczących bhp i p. poż. wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy; współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności kierowanie pracowników i organizowanie okresowych badań lekarskich; przeprowadzanie postępowań w zakresie obsługi bhp i p. poż. dla jednostek miejskich oraz w zakresie wyboru medycyny pracy dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.Warunki pracy na stanowisku: intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi; długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej; wymuszona pozycja ciała; zagrożenia wynikające z pracy na stanowisku związanym z odpowiedzialnością; praca samodzielna; praca w budynku bez windy.Wynagrodzenie od 2000 zł brutto (1/2 etatu) - w zależności od posiadanego doświadczenia.Link do ogłoszenia o naborze: http://bip.um.slupsk.pl/praca/787.html
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; ogólny staż pracy: minimum 3 lata stażu pracy w służbie BHP; posiadanie aktualnego szkolenia okresowego dla służb BHP; posiadanie aktualnych uprawnień p. poż.; kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią; pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych; dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.Wymagania dodatkowe: mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego; umiejętność opracowywania instrukcji i innych dokumentów w zakresie BHP i p. poż.; umiejętność organizowania i prowadzenia instruktaży i szkoleń w zakresie BHP i p. poż.; doświadczenie w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego; umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność argumentowania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres; umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy, obowiązkowość, rzetelność.

Miejsce pracy:

Słupsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SłupskuZobacz podobne oferty