Oferty pracy

Analityk

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Analityk
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 79965

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • praca wykonywana samodzielnie lub w zespole pod presją czasu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek urzedu wyposażony w windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi działalność analityczną, prognostyczną i badawczą dotyczącą zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka
 • nadzoruje merytorycznie analizami ryzyka prowadzonymi w podległych urzędach skarbowych
 • ocenia i prognozuje możliwe zagrożenia ekonomiczne, pozaekonomiczne i społeczne w obszarach zadań wykonywanych w izbie i podległych urzędach skarbowych
 • analizuje stan zagrożenia oszustwami podatkowymi i celnymi w obszarach zadań wykonywanych przez KAS
 • zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych i celnych oraz prowadzenie rejestru ryzyka , ustalanie procedur działania przy zarządzaniu ryzykiem zewnętrznym oraz obiegu i trybu wymiany informacji w tym zakresie, pozyskuje i rejestruje, przetwarza i dystrybuje informacje niezbędne do zarządzania ryzykiem zewnętrznym
 • opracowuje i koordynuje realizację planu działania we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Izby i podległymi urzędami oraz monitoruje jego wykonanie
 • opracowuje analizy i sprawozdania oraz informacje niezbędne do podejmowania decyzji związanych z realizacją polityki finansowej państwa oraz zarządzania ryzykiem, porównuje analizy i ocenia dane z urzędów skarbowych z obszaru kontroli podatkowej oraz z urzędu celno-skarbowego z obszaru kontroli celno-skarbowej, zleca przeprowadzenie jednostkowych analiz ryzyka podległym urzędom skarbowym i urzędom celno-skarbowym
 • nadzoruje urzędy skarbowe w zakresie obsługi oświadczeń o stanie majątkowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego
 • samodzielność
 • umiejętność poszukiwania rozwiązań złożonych zagadnień
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • praktyczna znajomość struktur bazodanowych
 • znajomość języka SQL
 • umiejętność pracy pod presją czasu