Oferty pracy

Adiunkt w Zakładzie Toksykologii Środowiska

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Adiunkt w Zakładzie Toksykologii Środowiska
Miejsce pracy: Gdańsk
K/2522/AB

grupa pracowników badawczo-dydaktyczna

niepełny wymiar czasu pracy (0.75 etat)

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianie rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), a także udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,
 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie,
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).
OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:
 • posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • posiadania osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej lub zawodowych,
 • znaczącej aktywności naukowej,
 • potencjału w zakresie samodzielnego pozyskiwania funduszy na realizację projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych.
WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:
 • ukończone studia w dziedzinie ochrony środowiska lub zdrowia środowiskowego,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu,
 • posiadanie doświadczenia w pracy laboratoryjnej w obszarze chemii analitycznej lub ekologii lub biotechnologii lub mikrobiologii lub biologii morza,
 • umiejętność obsługi aparatury analitycznej (metody spektrofotometryczne, chromatograficzne i techniki mikroskopowe),
 • umiejętność prowadzenia hodowli komórkowych,
 • biegła i udokumentowana znajomość języka angielskiego, min. na poziomie B2,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:
 • udokumentowane doświadczenie, bądź odbyte szkolenia dydaktyczne,
 • opublikowane wyniki rozprawy doktorskiej,
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej dwóch publikacji oryginalnych pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej oryginalnej publikacji jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowym z co najmniej Q2; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 6,0 pkt. IF,
 • kierownik lub wykonawca w przynajmniej jednym projekcie badawczym lub edukacyjnym finansowanym ze źródeł zewnętrznych pozyskanym w trybie konkursowym,
 • posiadanie właściwej specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie nauk medycznych, jeżeli zatrudnienie ma nastąpić w obszarze nauk klinicznych, a odpowiednie przepisy specjalizację taką przewidują,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego (0,75),
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.