Oferty pracy

Adiunkt w Zakładzie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej

Adiunkt w Zakładzie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej
Miejsce pracy: Gdańsk
K/57R22/JR

grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianie rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), a także udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,
 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie,
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej stopnia doktora,
 • osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej lub zawodowej,
 • znaczącej aktywności naukowej,
 • potencjału w zakresie samodzielnego pozyskiwania funduszy na realizację projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych.

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

 • ukończenie studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna, lub farmacja lub chemia,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych lub nauk chemicznych,
 • posiadanie specjalizacji lub deklaracja kandydata do uzyskania jednej ze specjalizacji z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,
 • doświadczenie w biobankowaniu materiału genetycznego,
 • doświadczenie w zakresie badań translacyjnych od poziomu molekularnego do eksperymentów in vivo,
 • posiadanie uprawnień do wykonywania badań przedklinicznych w modelach zwierzęcych,
 • predyspozycje do projektowania i realizacji niekomercyjnych badań klinicznych,
 • doświadczenie z zakresu biologii komórki, w tym w szczegółności z wykorzystaniem cytometrii przepływowej oraz metod elektrochemicznych (nanoelektrod) do badań stresu oksydacyjnego i nitroksydacyjnego w komórkach,
 • biegła znajomość języka angielskiego, na poziomie min. B2,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:

 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne bądź odbyte szkolenie dydaktyczne,
 • opublikowane wyniki rozprawy doktorskiej,
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej dwóch publikacji oryginalnych pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej oryginalnej publikacji jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowym z co najmniej Q2; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 6,0 pkt. IF,
 • doświadczenie jako kierownik lub wykonawca w przynajmniej jednym projekcie badawczym lub edukacyjnym finansowanym ze źródeł zewnętrznych pozyskanym w trybie konkursowym,
 • posiadanie właściwej specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie nauk medycznych, jeśli zatrudnienie ma nastąpić w obszarze nauk klinicznych, a odpowiednie przepisy specjalizację taką przewidują,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.