Oferty pracy

Asystent w Katedrze i Zakładzie Bromatologii

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

 

Asystent w Katedrze i Zakładzie Bromatologii
Miejsce pracy: Gdańsk
K/4422/WCH

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.
OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:
 • posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,
 • posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej.
WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:
 • ukończone studia wyższe, preferowane kierunki: farmacja, dietetyka lub pokrewne,
 • posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu bromatologii, żywności, analityki żywności, dietetyki,
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych,
 • skrupulatność, wnikliwość, analityczne myślenie oraz umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i dokładność przy realizacji powierzonych zadań,
 • gotowość do rozwoju i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim.
OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.