Oferty pracy

Zastępca Dyrektora Regionu Regionu ds. finansowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrum Realizacji Inwestycji poszukuje osób na stanowisko:

 

Zastępca Dyrektora Regionu Regionu ds. finansowych

Miejsce pracy: Gdańsk
numer referencyjny: WZ/IR/41/03/21
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • monitorowanie poprawności sporządzania i składania do właściwych instytucji wniosków o płatność w zakresie projektów inwestycyjnych z wyłączeniem POIiŚ i CEF, nadzorowanie rozliczenia zakończonych projektów inwestycyjnych,
 • nadzorowanie i kontrolowanie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w Regionie wraz z zatwierdzaniem poleceń do zapłaty oraz zatwierdzaniem faktur pod względem formalno-rachunkowym,
 • nadzorowanie ewidencji poniesionych nakładów i kosztów dotyczących realizowanych środków trwałych w budowie, w tym współfinansowanych ze środków funduszy unijnych w PLN i EUR,
 • nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej i podatkowej, opiniowanie i podpisywanie umów Regionu oraz Zaciąganie zobowiązań w ramach posiadanych kompetencji określonych w pełnomocnictwie,
 • monitorowanie i analizowanie sprawozdań realizacji rocznych planów działalności inwestycyjnej Spółki oraz analizowanie projektów inwestycyjnych pod względem ekonomicznym i finansowym,
 • koordynowanie i monitorowanie opracowania wspólnej metodologii oceny projektów inwestycyjnych Spółki z wyłączeniem aspektów specyficznych dla projektów unijnych,
 • przeprowadzanie ocen okresowych i oceny końcowej efektywności projektów inwestycyjnych z wyłączeniem projektów POIiŚ i CEF,
 • monitorowanie w zakresie finansowym realizacji inwestycji, w tym weryfikację zmian w harmonogramach finansowych realizacji inwestycji,
 • nadzorowanie prac związanych z organizowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 7 lat doświadczenia zawodowego w specjalności finanse i rachunkowość, w tym 3 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem,
 • wiedza zawodowa z zakresu projektów inwestycyjnych, księgowości, podatków i sprawozdawczości,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 Zobacz podobne oferty