Oferty pracy

Stypendysta - Doktorant

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydatów na stanowisko typu

Stypendysta - Doktorant
Miejsce pracy: Gdańsk

Kandydat spełniający wymagania weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach programu BiodivERsA, UMO-2019/31/Z/NZ8/04028, pt. „Zarządzanie bioróżnorodnością w lasach i miejskich terenach zielonych: wpływ efektu rozmycia i amplifikacji na mikrobiom gryzoni i choroby przenoszone przez gryzonie”, kierowanego przez dr Macieja Grzybka.

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Prowadzenie badań naukowych,
 • Realizacja badań laboratoryjnych oraz terenowych,
 • Współpracy z międzynarodowymi partnerami projektu,
 • Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach,
 • Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • Doskonalenie warsztatu badawczego i dydaktycznego,
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 • Współudział w organizacji konferencji i seminariów naukowych,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • Posiadania tytułu zawodowego magistra biologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych,
 • Gotowości do zrobienia doktoratu
 • Znajomości technik molekularnych i gotowości do rozwoju umiejętności w tym zakresie,
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • Gotowości do pracy w terenie (mile widziane doświadczenie w tym zakresie),
 • Biegłej obsługi programu Office i znajomości pakietów statystycznych,
 • Dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe LUB co najmniej 1-rocznego stażu pracy na uczelni wyższej z perspektywą uzyskania stopnia doktora w kolejnych 4 latach LUB zaangażowania w pracę kół naukowych w czasie studiów LUB posiadania predyspozycji do pracy naukowej poparte pozytywną opinią przełożonego.
FORMALNE KRYTERIA APLIKOWANIA:
 

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia przez nią realizacji zadań w projekcie badawczym spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • Jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Jest doktorantem.

Stypendium naukowe NCN można pobierać, jeżeli przez cały okres realizacji zadań w projekcie badawczym stypendysta spełnia którekolwiek z powyższych kryteriów.
Stypendysta, który przestaje spełniać kryterium, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe NCN, i który nie spełnia żadnego z pozostałych kryteriów, może pobierać stypendium naukowe NCN przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

W okresie pobierania stypendium naukowego NCN stypendysta nie może pobierać wynagrodzenia ze środków NCN z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych (wynagrodzenie etatowe, wynagrodzenie dodatkowe).

 

Stypendia naukowe NCN można pobierać w ramach więcej niż jednego projektu badawczego finansowanego ze środków NCN pod warunkiem, że łączna kwota pobieranych stypendiów naukowych NCN nie przekracza kwoty 4500 zł miesięcznie.

 

OFERUJEMY:
 • Przewidywane łączne wynagrodzenie: 3400 zł brutto/msc
 • Czas trwania umowy: 30 miesięcy
 • Forma zatrudnienia: umowa stypendium


Zobacz podobne oferty