Oferty pracy

Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 43825

Warunki pracy

- stabilna i ciekawa praca,
- regularne wypłacanie wynagrodzenia,
- dodatek stażowy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- po spełnieniu wymagań możliwość otrzymania dodatku inspekcyjnego do wynagrodzenia,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
- pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłata do działalności kulturalno-
oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej,
- praca zmianowa oraz dyżury,
- praca w siedzibie urzędu i w terenie,
- kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu.

Zakres zadań

 • Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, tj.:
 • prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska oraz postępowania pokontrolnego w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz podejmowanie innych czynności mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w obszarze ochrony środowiska,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym działania innych inspektorów w trakcie wykonywanych kontroli kompleksowych w celu zapewnienia prawidłowości i kompletności zakresu kontroli,
 • rozpatrywanie, pod względem formalnym i merytorycznym, interwencji zgłaszanych do Inspektoratu,
 • realizacja tematycznych cykli kontrolnych, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
 • podejmowanie czynności polegających na obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 • współdziałanie z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania czynności kontrolnych w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 • realizowanie zadań z zakresu poważnych awarii dotyczących zwalczania i usuwania ich skutków w celu przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz wykrycia sprawców poważnych awarii,
 • udzielanie pouczeń, zwracanie uwagi, ostrzeganie lub stosowanie innych środków oddziaływania wychowawczego w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu spraw należących do właściwości WIOŚ
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego , w szczególności praca w administracji publicznej, organach ścigania lub wymiarze sprawiedliwości lub w kontroli
 • znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, zdrowia publicznego, prawa, administracji, ekonomii, techniczne, przyrodnicze, chemiczne i pokrewne
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • komunikatywność, asertywność