Oferty pracy

Starszy inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 98716

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, budynek IV piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Sporządza dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Ustala wysługę lat oraz uprawnienia pracowników do nagród jubileuszowych i innych świadczeń wynikających z zatrudnienia oraz sporządza dokumenty stanowiące podstawę ich wypłaty, które po zatwierdzeniu przez Komendanta Oddziału przekazuje do komórki finansowej.
 • Nadzoruje prawidłowość planowania i rozliczania czasu pracy pracowników MOSG.
 • Ustala uprawnienia pracowników do urlopów, przekazuje informacje pracownikom i przełożonym.
 • Przygotowuje dane kadrowe dotyczące pracowników do sprawozdań i na potrzeby komórek organizacyjnych.
 • Zakłada i prowadzi teczki akt osobowych pracowników w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Przygotowuje dokumentację w sprawach emerytalno – rentowych w celu przekazania do ZUS.
 • Sporządza i wysyła informację do Wojskowej Komendy Uzupełnień po zgłoszeniu przez przełożonego pracownika do reklamowania oraz informowanie o ustaniu przyczyn reklamowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub min. 1 rok pracy w kadrach
 • Biegła obsługa komputera
 • Znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty