Oferty pracy

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 84207

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - zagrożenie korupcją, - stres związany z permanentną obsługą klientów zewnętrznych, - wysiłek związany z noszeniem akt, - zagrożenie naciskami grup przestępczych.

Zakres zadań

 • prowadzenie poszerzonych, zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających wobec policjantów/pracowników Policji,
 • analiza zebranych materiałów - opracowywanie pisemnej opinii o kandydacie do służby/pracy w Policji celem przedstawiania Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku,
 • opracowywanie pisemnych informacji dla Prokuratora Genaralnego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesów Sądów Okręgowych i Rejonowych o kandydatach do objęcia stanowiska: prokuratorskiego, sędziowskiego, asesorskiego, referendarza, ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych.
 • przygotowywanie poświadczeń upoważniających do dostępu do informacji niejawnych, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa i postanowień o umorzeniu prowadzonego postępowania sprawdzającego
 • koordynacja, planowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych i z zakresu ochrony danych osobowych dla kandydatów do służby lub pracy w Policji
 • analizowanie danych o osobach przetwarzanych w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, Policyjnym Systemie Informacji i innych systemach policyjnych;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub 1 rok w obszarze ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • bardzo dobra znajomość Ustawy o ochronie informacji niejawnych, Ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • asertywność, umiejętność przekonywania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość elektronicznych pakietów biurowych (OFFOCE)


Zobacz podobne oferty