Oferty pracy

Specjalista / Starszy Specjalista w Rejonie Dróg Wojewódzkich

Ogłoszenie numer: 9083956, z dnia 2024-07-03

Wymiar etatu: Pełen etat

Stanowisko: Od specjalisty do starszego specjalisty

Wydział/Rejon: Rejon Dróg Wojewódzkich

Miejsce: Lębork

Termin składania dokumentów: 05.07.2024r.

Specjalista / Starszy Specjalista w Rejonie Dróg Wojewódzkich

Miejsce pracy: Lębork, ul. Słupska 18

Nr Ref.: 30/2024

 

Opis stanowiska

 • Przygotowanie i prowadzenie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych organizowanych przez Rejon, w tym zamówień których wartość nie przekracza kwoty 10 000 złotych.
 • Udział w pracach komisji odbiorowych dla zamówień mieszczących się w zakresie merytorycznych zadań Rejonu.
 • Udział w planowaniu, koordynacji i nadzorowaniu przebiegu usług związanych z prowadzeniem robót budowlanych z zakresu utrzymania i remontu dróg.
 • Dokonywanie systematycznych objazdów dróg zlokalizowanych w granicach działania Rejonu celem oceny stanu dróg, urządzeń drogowych i obiektów inżynierskich, rejestrowanie w dzienniku objazdów dróg wszelkich zauważonych usterek,
 • Przekazywanie i odbiorów pasa drogowego oraz kontrola jakości i terminowości wykonania robót obcych przez innych wykonawców, sporządzanie właściwej dokumentacji.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu działania Rejonu.

Wymagania

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • obsługa komputera - MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • znajomość ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
Wymagania dodatkowe:
 • mile widziany kierunek wykształcenia: budownictwo, specjalność inżynieryjno-drogowa,
 • mile widziane osoby ze stażem w jednostce administracji publicznej,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań
Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

* link do pobrania dokumentów znajduje się w formularzu aplikacyjnym oraz na końcu ogłoszenia
UWAGA: Aplikacje bez wszystkich wymaganych dokumentów nie będą uczestniczyły w rekrutacji!

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 • za pomocą przycisku aplikowania,
 • osobiście pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk na kopercie zawierającej dokumenty aplikacyjne należy wpisać numer ogłoszenia,
 • pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do ZDW w Gdańsku),
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,

Oferujemy

Warunki pracy na stanowisku:
 • praca w godzinach: 7.00 - 15.00
 • praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lęborku, ul. Słupska 18
 • praca częściowo w terenie
 • praca w zespole
 • codzienny kontakt telefoniczny
 • obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach.
Informacje dodatkowe:
 • Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 5600zł do 5900zł + dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).
 • Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.
 • Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach. Atutem jest duży, dostępny parking.
 • Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.
 • Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.
 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 • Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w kwietniu 2024r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny.
Link do pobrania dokumentów: https://zdw-gdansk.biuletyn.net/?bip=1&cid=41
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.


Zobacz podobne oferty