Oferty pracy

Specjalista / Główny Specjalista w Wydziale Przygotowania Inwestycji

Ogłoszenie numer: 9083983, z dnia 2024-07-03

Wymiar etatu: Pełen etat

Stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty

Wydział/Rejon: Wydział Przygotowania Inwestycji

Miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich, 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11a

Termin składania dokumentów: 05-07-2024

Specjalista / Główny Specjalista w Wydziale Przygotowania Inwestycji

Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Mostowa 11a

Nr Ref.: 31/2024

 

Opis stanowiska

 • Udział w opracowywaniu projektów planów rzeczowo-finansowych oraz zabezpieczenie i rozliczenie finansowe prowadzonych zadań.
 • Zaplanowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.
 • Przeprowadzenie procedury wyłonienia i udzielania zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 • Zarządzanie procesem opracowania, zmiany, weryfikacji projektu w zakresie zgodności  z przepisami i wymaganiami umowy oraz wytycznymi ZDW, odbioru dokumentacji projektowej, oraz wydania decyzji realizacyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych.
 • Współpraca z wydziałami, jednostkami oraz organami współuczestniczącymi  w kompleksowym opiniowaniu, uzgadnianiu dokumentacji.
 • Udział w spotkaniach informacyjno-technicznych, konsultacjach społecznych, radach technicznych i spotkaniach w terenie.
 • Opracowanie planów, sprawozdań i raportów dotyczących wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 • Współpraca z organami kontrolnymi w zakresie kontroli dot. realizacji prowadzonych zadań.

Wymagania

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe techniczne budownictwo / inżynieria komunikacyjna/ transport/ architektura,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe przy inwestycjach w zakresie budownictwa lądowego, w tym dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej związanej
 • z projektowaniem lub nadzorowaniem budowy obiektów realizowanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane lub wykonywanie obowiązków na podstawie umowy o pracę
 • w projektowaniu lub nadzorowaniu budowy obiektów realizowanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane,
 • obsługa komputera - znajomość systemu teleinformatycznego do elektronicznego obiegu dokumentów najlepiej programu EZD PUW lub innego. Duża swoboda w obsłudze komputera programów Ms Office (Word, Excel),
 • znajomość: ustawy o drogach publicznych, ustawy ZRID, prawa budowlanego oraz przepisów związanych, rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz przepisów związanych, ustawy prawo wodne, ustawy prawo ochrony środowiska oraz przepisów z nim związanych, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych PZP, Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostce administracji publicznej na stanowisku z podobnym zakresem obowiązków, lub z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi,
 • uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa bez ograniczeń w zakresie dróg lub tożsame,
 • znajomość programów PowerPoint, MsProjekt lub inny do harmonogramowania, Outlook, CAD typu AutoCad, Bentley oraz kosztorysowych, znajomość obsługi programów do zarządzania projektem,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań.
Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

* link do pobrania dokumentów znajduje się w formularzu aplikacyjnym oraz na końcu ogłoszenia
UWAGA: Aplikacje bez wszystkich wymaganych dokumentów nie będą uczestniczyły w rekrutacji!

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 • za pomocą przycisku aplikowania,
 • osobiście pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk na kopercie zawierającej dokumenty aplikacyjne należy wpisać numer ogłoszenia,
 • pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do ZDW w Gdańsku),
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,

Oferujemy

Warunki pracy na stanowisku:
 • praca w godzinach: 7.00 - 15.00
 • praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 • praca częściowo w terenie
 • praca w zespole
 • codzienny kontakt telefoniczny
 • obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach.
Informacje dodatkowe:
 • Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 5600zł do 5900zł + dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).
 • Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.
 • Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach. Atutem jest duży, dostępny parking.
 • Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.
 • Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.
 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 • Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w kwietniu 2024r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny.
Link do pobrania dokumentów: https://zdw-gdansk.biuletyn.net/?bip=1&cid=41
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.


Zobacz podobne oferty