Oferty pracy

Pracownik socjalny do zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Pracownik socjalny do zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Miejsce pracy: Wejherowo
Numer: StPr/21/2361
OBOWIĄZKI:
1. Prowadzenie pracy socjalnej z usamodzielniającymi się wychowankami pieczy zastępczej po uzyskaniu przez nich pełnoletności zgodnie z wytycznymi przełożonego i dokumentowanie tej pracy2. Prowadzenie spraw związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami przyjętymi u pracodawcy,3. Przeprowadzanie nie rzadziej niż raz na kwartał wizyt w środowisku u usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletniości,4. Prowadzenie rejestru usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej po uzyskaniu przez nich pełnoletniości5. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych usamodzielniających się wychowanków przebywających w mieszkaniu chronionym,6. monitorowanie procesu usamodzielnienia, wsparcie wychowanków w realizacji indywidualnego Programu Usamodzielnienia7. Dokonywanie w imieniu Dyrektora oceny końcowej Indywidualnego Programu Usamodzielnienia wraz z wychowankiem i opiekunem usamodzielnienia8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,9. Tworzenie i realizacja projektów dla usamodzielniających się wychowanków,10. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w zależności od potrzeb PCPR,11. Współudział w realizacji Programu Drogowskaz do Samodzielności,12. Sporządzanie opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą na wniosek Sądu13. Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: praca socjalna


Wymagania inne:

1. Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznychb) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalnac) ukończenie do 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinied) spełnienie wymagań określonych w art.156 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 1876 ze zm.)3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,4) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,2. Wymagania dodatkowe:1) doświadczenie min. dwa lata w zawodzie2) umiejętność pracy w zespole,3) odpowiedzialność, dokładność, rzetelność, samodzielność, dyspozycyjność,4) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;5) umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres6) kreatywność7) pożądane posiadanie prawa jazdy kat. B i prywatnego samochodu celem wykorzystania do pracy na zajmowanym stanowisku8) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji9) umiejętnośc imterpretowania przepisów.

Miejsce pracy:

Wejherowo


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w WejherowieZobacz podobne oferty